തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്വത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവനെടുത്തത് അച്ഛനും മകനും

തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്വത്തിന് വേണ്ടി സഹോദരന്റെയും ഭാര്യയുടെയും ജീവനെടുത്തത് അച്ഛനും മകനും