കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം; മുൻ KPCC ഉപാധ്യക്ഷൻ സിപിഎമ്മിലേക്ക്

കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിന്റെ നിലപാടിൽ പ്രതിഷേധം; മുൻ KPCC ഉപാധ്യക്ഷൻ സിപിഎമ്മിലേക്ക്