കോൺഗ്രസ്സിനെ പൊളിച്ചെഴുതുമോ?

കോൺഗ്രസ്സിനെ പൊളിച്ചെഴുതുമോ?