ഓസ്കർ നേടിയ 'ദ എലഫന്റ് വിസ്പറേർസിലെ' മലയാളി സാന്നിധ്യം; സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് ഡോ. ശ്രീധർ വിജയ കൃഷ്ണൻ

ഓസ്കർ നേടിയ 'ദ എലഫന്റ് വിസ്പറേർസിലെ' മലയാളി സാന്നിധ്യം; സന്തോഷം പങ്കുവെച്ച് ഡോ. ശ്രീധർ വിജയ കൃഷ്ണൻ