പാലായിൽ റോഡ് തകർന്ന് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു

പാലായിൽ റോഡ് തകർന്ന് ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടു