പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുന്ന പീഡന വൈറസ്‌ -ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട്

പടര്‍ന്ന് പിടിക്കുന്ന പീഡന വൈറസ്‌ എന്ന വിഷയമാണ് ഞങ്ങൾക്കും പറയാനുണ്ട് ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.