തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ നികുതിവെട്ടിപ്പിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ

തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയിലെ നികുതിവെട്ടിപ്പിൽ ഒരാൾ അറസ്റ്റിൽ