പുള്ളാവൂരിന്റെ ഇടനെഞ്ചിൽ സൗദി താരം സാലിം അൽദോസരിക്കും കൂറ്റൻ കട്ടൗട്ട്