യുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഉറപ്പായും തോൽക്കും; പ്രകോപനവുമായി ചൈന

യുദ്ധം ആരംഭിച്ചാൽ ഇന്ത്യ ഉറപ്പായും തോൽക്കും; പ്രകോപനവുമായി ചൈന