ഇർഷാദിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം കുടുംബം തിങ്കളാഴ്ച്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹരജി നൽകും

ഇർഷാദിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവം കുടുംബം തിങ്കളാഴ്ച്ച ഹൈക്കോടതിയിൽ ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഹരജി നൽകും