വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പെൺസുഹൃത്തിനെ യുവാവ് തീ കൊളുത്തി കൊന്നു

വിവാഹം കഴിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട പെൺസുഹൃത്തിനെ യുവാവ് തീ കൊളുത്തി കൊന്നു