ഗവർണറുമായുള്ള പോര്; സർക്കാർ ചിലവാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ; നിയമോപദേശത്തിന് 60 ലക്ഷം

ഗവർണറുമായുള്ള പോര്; സർക്കാർ ചിലവാക്കുന്നത് ലക്ഷങ്ങൾ; നിയമോപദേശത്തിന് 60 ലക്ഷം