ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യത; സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരും

ന്യൂനമർദ്ദത്തിന് സാധ്യത; സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ടു ദിവസം കൂടി മഴ തുടരും