'ആ 20 ദിവസങ്ങൾ മറക്കാനാവാത്തത്'- സിൽക് സ്മിതയുടെ ഓർമകളിൽ ജയന്തി കണ്ണപ്പൻ

'ആ 20 ദിവസങ്ങൾ മറക്കാനാവാത്തത്'- സിൽക് സ്മിതയുടെ ഓർമകളിൽ ജയന്തി കണ്ണപ്പൻ