തലശ്ശേരിയിൽ കാറിൽ ചാരിനിന്നതിന് ആറു വയസ്സുകാരനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ക്രൂരത

തലശ്ശേരിയിൽ കാറിൽ ചാരിനിന്നതിന് ആറു വയസ്സുകാരനെ ചവിട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് ക്രൂരത