കണ്ണൂർ വിസിക്ക് മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിയോ ?

കണ്ണൂർ വിസിക്ക് മിണ്ടാട്ടം മുട്ടിയോ ?