ഓട്ടത്തിൽ ചാർജാകും; ഇ.വിക്ക് പകരം ഹൈബ്രിഡ് കാറുമായി മാരുതി

ഓട്ടത്തിൽ ചാർജാകും; ഇ.വിക്ക് പകരം ഹൈബ്രിഡ് കാറുമായി മാരുതി