തുടരന്വേഷണത്തിൽ ട്വിസ്റ്റോ?

തുടരന്വേഷണത്തിൽ ട്വിസ്റ്റോ?