'അവൾക്കൊപ്പം' സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ വ്യാസൻ ഇടവനക്കാട്

'അവൾക്കൊപ്പം' സിനിമ പ്രഖ്യാപിച്ച് ദിലീപിന്റെ സുഹൃത്തും സംവിധായകനുമായ വ്യാസൻ ഇടവനക്കാട്