1994 ജൂലൈ 3 - കൊളംബിയൻ ഫുട്ബോളർ ആന്ദ്രേ എസ്കോബാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു

1994 ജൂലൈ 3 - കൊളംബിയൻ ഫുട്ബോളർ ആന്ദ്രേ എസ്കോബാർ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചു