മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് കലാശപ്പോരിലേക്ക് കുതിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പട

മൊറോക്കോയെ തകർത്ത് കലാശപ്പോരിലേക്ക് കുതിച്ച് ഫ്രഞ്ച് പട