ബഫര്‍സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കില്ല - കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍

ബഫര്‍സോണായി പ്രഖ്യാപിച്ചാലും ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കില്ല - കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍