വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു; ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ഹോട്ടലുകാർ

വാണിജ്യ സിലിണ്ടറുകളുടെ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു; ബുദ്ധിമുട്ടിലായി ഹോട്ടലുകാർ