പദവികൾ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം പലരും ഗ്രൂപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

പദവികൾ കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം പലരും ഗ്രൂപ്പില്ലെന്ന് പറയുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല