ഉത്സവത്തിനെത്തിച്ച ആന ഇടഞ്ഞു; ലോറിയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം

ഉത്സവത്തിനെത്തിച്ച ആന ഇടഞ്ഞു; ലോറിയ്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം