'ഞെട്ടിപ്പോയി... എല്ലായിടത്തും ഹൗസ് ഫുൾ ആയിരുന്നു,'; 'എല്ലാം ശരിയാകും' സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത്

'ഞെട്ടിപ്പോയി... എല്ലായിടത്തും ഹൗസ് ഫുൾ ആയിരുന്നു,'; 'എല്ലാം ശരിയാകും' സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത്