ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്‍റെ ജാഥ കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷം !!!

ഗോവിന്ദൻ മാഷിന്‍റെ ജാഥ കണ്ട ഭാവം നടിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷം !!!