യുവതിയുടെ മുന്നിലിട്ട് കാമുകനെ നടുറോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി

യുവതിയുടെ മുന്നിലിട്ട് കാമുകനെ നടുറോഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തി