കുണ്ടള ഡാമിലെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതി കരാർ നൽകിയതിന് എതിരെ CITU

കുണ്ടള ഡാമിലെ ഹൈഡൽ ടൂറിസം പദ്ധതി കരാർ നൽകിയതിന് എതിരെ CITU