മതപരമായ ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍

മതപരമായ ഇളവുകള്‍ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ഫസല്‍ ഗഫൂര്‍