പോക്സോ കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

പോക്സോ കേസ് പ്രതി ചാടിപ്പോയ സംഭവത്തിൽ രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സസ്പെൻഷൻ