യൂത്ത് ലീഗില്‍ ഇത്തവണയും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമില്ല; ടി.പി അഷറഫലിയെ പരിഗണിച്ചില്ല

യൂത്ത് ലീഗില്‍ ഇത്തവണയും വനിതാ പ്രാതിനിധ്യമില്ല; ടി.പി അഷറഫലിയെ പരിഗണിച്ചില്ല