എണ്ണവില കൂട്ടുന്നതാര്, കുറയ്ക്കേണ്ടതാര്?

എണ്ണവില കൂട്ടുന്നതാര്, കുറയ്ക്കേണ്ടതാര്?