പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വിയോഗം; യുഎഇയിൽ 3 ദിവസത്തെ അവധി; 40 ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം

പ്രസിഡന്‍റിന്‍റെ വിയോഗം; യുഎഇയിൽ 3 ദിവസത്തെ അവധി; 40 ദിവസത്തെ ദുഃഖാചരണം