തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതായാലും സ്ഥാനാർഥി കെ മുരളീധരൻ തന്നെ

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏതായാലും സ്ഥാനാർഥി കെ മുരളീധരൻ തന്നെ