കൊല്ലം കടയ്ക്കലില്‍ ഗൃഹനാഥന് കുത്തേറ്റു; ബന്ധു അറസ്റ്റില്‍

കൊല്ലം കടയ്ക്കലില്‍ ഗൃഹനാഥന് കുത്തേറ്റു; ബന്ധു അറസ്റ്റില്‍