ഒരു ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് 17 ലക്ഷം രൂപ ചിലവോ?

ഒരു ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രത്തിന് 17 ലക്ഷം രൂപ ചിലവോ?