મહિલાઓને મૂંઝવતી Pcos અને Pcodનું ડાયગ્નોસિસ ખર્ચાળ હોર્મોનલ ટેસ્ટ વિના પણ થઈ શકશે

મહિલાઓને મૂંઝવતી Pcos અને Pcodનું ડાયગ્નોસિસ ખર્ચાળ હોર્મોનલ ટેસ્ટ વિના પણ થઈ શકશે