1974 ഒക്ടോബർ 16 മലയാളത്തിന് രണ്ട് മഹാനഷ്ടങ്ങളുടെ ദിനമായിരുന്നു. രാവിലെ കവി ഇടശ്ശേരി ഗോവന്ദൻ നായർ അന്തരിച്ചു. വൈകീട്ട് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവരും ഓർമ്മയായി.

1974 ഒക്ടോബർ 16 മലയാളത്തിന് രണ്ട് മഹാനഷ്ടങ്ങളുടെ ദിനമായിരുന്നു. രാവിലെ കവി ഇടശ്ശേരി ഗോവന്ദൻ നായർ അന്തരിച്ചു. വൈകീട്ട് ചെമ്പൈ വൈദ്യനാഥ ഭാഗവരും ഓർമ്മയായി.