വീട്ടുകരം തട്ടിപ്പിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം.

വീട്ടുകരം തട്ടിപ്പിൽ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലിൽ ബിജെപി പ്രതിഷേധം.