കാബൂളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം; 2 മരണം

കാബൂളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം; 2 മരണം