തമിഴ്നടനും സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ മനോബാല അന്തരിച്ചു

തമിഴ്നടനും സംവിധായകനും നിർമാതാവുമായ മനോബാല അന്തരിച്ചു