ഇറച്ചി മാലിന്യം റോഡിൽ തള്ളി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ വാഹനം

ഇറച്ചി മാലിന്യം റോഡിൽ തള്ളി തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷന്റെ വാഹനം