കോവളം തീരത്ത് ലോക് ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച് കടലിൽ കുളിക്കാനിറങ്ങിയ