ആലപ്പുഴ കായംകുളത്ത് ക്ഷേത്രം ഉല്‍സവത്തിനിടെ പൊലീസ് യുവാവിനെ തല്ലിച്ചതച്ചതായി പരാതി

ആലപ്പുഴ കായംകുളത്ത് ക്ഷേത്രം ഉല്‍സവത്തിനിടെ പൊലീസ് യുവാവിനെ തല്ലിച്ചതച്ചതായി പരാതി