പോലീസുകാരെ തെരുവ് നായ്ക്കളോട് ഉപമിച്ച് വീഡിയോ; 3 പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടി

പോലീസുകാരെ തെരുവ് നായ്ക്കളോട് ഉപമിച്ച് വീഡിയോ; 3 പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ അച്ചടക്കനടപടി