'മേരിദാസനിൽ തുടങ്ങി, ചെകുത്താനിൽ സഞ്ചരിച്ച്, സ്ഫടികത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു'

'മേരിദാസനിൽ തുടങ്ങി, ചെകുത്താനിൽ സഞ്ചരിച്ച്, സ്ഫടികത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു'