[LIVE] Wacana Sinar Ke-163, Pandemik Covid-19: Antara Sains & Amaran Allah