കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലുണ്ടായ വെടിക്കെട്ടപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഗുരതര പരിക്ക്

കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലുണ്ടായ വെടിക്കെട്ടപകടത്തിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് ഗുരതര പരിക്ക്