ശിവരഞ്ജിനി രാഗത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഗാനങ്ങളുമായി ഗായകന്‍ ഫിറോസ് ബാബു ചക്കരപ്പന്തലില്‍

ശിവരഞ്ജിനി രാഗത്തില്‍ ഒരുങ്ങിയ ഗാനങ്ങളുമായി ഗായകന്‍ ഫിറോസ് ബാബു ചക്കരപ്പന്തലില്‍